Disclaimer

Disclaimer

De V-cirkel Academie besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door de V-cirkel Academie worden aangebracht.

Auteursrecht

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de V-cirkel Academie.Privacyverklaring

De V-cirkel Academie respecteert de privacy van haar bezoekers en cursisten. De via deze website verkregen informatie en/of persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. De V-cirkel Academie zal de gegevens beheren overeenkomstig de hierop van toepassing zijnde wetgeving. De V-cirkel Academie spant zich ervoor in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan op deze website hieraan hun goedkeuring hebben verleend. Indien u hierover opmerkingen hebt wordt u verzocht een e-mail te sturen naar info@vcirkelacademie.nl.Beperking van aansprakelijkheid


Noch de V-cirkel Academie, noch elke andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze site, zal aansprakelijk worden gesteld voor directe, bijkomstige, indirecte of straffende beschadigingen, kosten, verliezen of aansprakelijkheden voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van deze site. 

Alles op deze site wordt u aangeboden zoals het er staat. Noch de V-cirkel Academie, noch daarbij aangesloten bedrijven garanderen de nauwkeurigheid van materiaal op deze site of garanderen dat het een bepaald doel past. Bovendien is de V-cirkel Academie niet aansprakelijk voor beschadigingen aan uw computeruitrusting of voor virussen die uw computeruitrusting zouden kunnen infecteren of andere eigendommen, vanwege uw gebruik of toegang tot of downloaden van materiaal van deze site.Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door de V-cirkel Academie worden beheerd. De V-cirkel Academie neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of het functioneren van deze sites; de links worden verschaft in goed vertrouwen. De V-cirkel Academie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor later ingevoerde veranderingen in deze externe sites.VragenAls u vragen heeft naar aanleiding van deze disclaimer, wordt u verzocht een e-mail te sturen naar info@vcirkelacademie.nl.