Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, zoals maar niet beperkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en het verrichten van diensten door V-cirkel Academie te Laren, dan wel één van haar groepsmaatschappijen (hierna aangeduid als “VCA”).

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk door VCA bevestigd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna “Opdrachtgever”) wordt nadrukkelijk afgewezen.

1.3 In geval een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn dan wel wordt vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling overeenkomstig de geest van deze voorwaarden.

2. Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen door VCA worden alleen schriftelijk dan wel digitaal (via e-mail of website) gedaan. Aanbiedingen van VCA zijn vrijblijvend. Een door de Opdrachtgever aanvaarde aanbieding kan door VCA binnen vijf werkdagen na aanvaarding kosteloos worden herroepen.

2.3 Gegevens en monsters zoals door VCA bij haar aanbieding verstrekt, gelden voor zover niet specifiek gegarandeerd als informatief en hiervan kan door VCA worden afgeweken.

2.4 VCA heeft het recht zaken en of diensten met een afwijkend fabricaat en/of merk te leveren mits deze zaken en/of diensten over dezelfde relevante eigenschappen beschikken.

3. Diensten

De door VCA aangeboden diensten bestaan voornamelijk uit, maar zijn niet beperkt tot, het verzorgen van open opleidingen, workshops en incompanytrainingen (hierna de “Diensten”).

4. Overeenkomst

4.2 Een inschrijving voor een open opleiding of workshop is slechts geldig na het invullen en ondertekenen van het door VCA verstrekte inschrijfformulier. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard als VCA deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. De overeenkomst tot het uitvoeren van een open opleiding of workshop komt tot stand door voornoemde bevestiging.

4.3 De overeenkomst tot het uitvoeren van een incompanytraining komt tot stand doordat zowel VCA als de Opdrachtgever een daartoe door VCA opgestelde opdrachtbevestiging hebben ondertekend

5. Prijzen en betaling

5.1 De door VCA in de studiegids (open opleiding) dan wel in de opdrachtbevestiging (incompanytraining) vermelde prijzen zijn exclusief belastingen en toeslagen. Kosten zoals maar niet beperkt tot, vervoerskosten, zullen additioneel aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

5.2 Betaling voor de open opleiding is mogelijk in termijnen of door betaling ineens. Bij betaling in termijnen worden er administratie kosten á 2% ( excl. btw) in rekening gebracht. Betaling geschied door gebruikmaking van een factuur en dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld.

5.3 Betaling voor de incompanytraining geschiedt volgens een vast betalingsschema, 50 % bij opdracht en 50 % direct na de laatste bijeenkomst. Afwijkingen in het betalingsschema van incompanytrainingen zijn uitsluitend mogelijk indien deze schriftelijk zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

5.4 Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum wettelijke rente en invorderingskosten, zowel in als buiten rechte, verschuldigd.

5.5 VCA heeft het recht de aangeboden dan wel overeengekomen prijs aan te passen aan een gewijzigd kostprijsniveau zonder dat zulks de Opdrachtgever recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. VCA heeft dit recht eveneens indien en op het moment dat haar totale kostprijs met meer dan 2,5 % stijgt.

6. Uitval van docent

6.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent/trainer zal VCA indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.

6.2 Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal VCA de opdrachtgever zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen.

6.3 VCA zal in dat geval zo spoedig mogelijk alternatieve data voorstellen.

6.4 In geval van ziekte en/of verhindering van een docent/trainer is aansprakelijkheid van VCA te allen tijde uitgesloten.

6.5 Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent/trainer zijn voor rekening van VCA.

6.6 Uitval van de docent/trainer geldt niet als tekortkoming en geeft geen recht op ontbinding of vergoeding van de door de Opdrachtgever en/of door derden geleden schade.

7. Garantie

7.1 VCA garandeert aan de Opdrachtgever de deugdelijkheid van de door haar geleverde Diensten in overeenstemming met de specificatie en de “best practice” van de industrie.

8. Opschorting en ontbinding

8.1 VCA heeft het recht de uitvoering van haar prestaties op te schorten indien de Opdrachtgever in verzuim is inzake de uitvoering van enige op haar rustende verplichting uit de onderhavige dan wel enige andere jegens VCA bestaande verbintenis. Alsdan heeft VCA het recht hieruit resulterende prijsverhogingen en termijnverlengingen door te voeren.

8.2 Indien VCA gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot door de Opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

8.3
 Indien de Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen op grond van de vorige leden voldoet, is VCA gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8.4 Ontbinding van een overeenkomst inzake een open opleiding of workshop of incompanytraining geschiedt door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan VCA.

8.5 In het geval van een open opleiding of workshop is ontbinding door de Opdrachtgever zonder opgaaf van redenen alleen mogelijk gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever al heeft aangevangen.

8.5 en in het geval van ontbinding van een incompanytraining voordat de uitvoering van het programma is begonnen.

8.6 Opdrachtgever is annuleringskosten verschuldigd in het geval van een open opleiding of workshop indien ontbinding plaatsvindt na de periode genoemd in artikel

8.7 Onverminderd het hierboven bepaalde is VCA gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, in geval van een (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever.

9. Tussentijdse beëindiging of doorschuiven.

9.1 Restitutie van een gedeelte van het cursusgeld vindt alleen plaats bij open opleidingen, en alleen dan wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. In geval van een dergelijke tussentijdse beëindiging kan VCA een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins, bij gebreke van verstrekking daarvan wordt de overeenkomst geacht niet te zijn beëindigd. Indien de Opdrachtgever een meerjarige open opleiding tussentijds wil beëindigen, wordt het bedrag van het reeds gevolgde jaar cq de reeds gevolgde jaren in rekening gebracht, welk bedrag vermeerderd wordt met een opslag van 40% voor tussentijdse beëindiging. Het aantal gevolgde jaren wordt berekend op basis van gehele jaren, afgerond naar boven op hele jaren, ook wanneer slechts een deel van een jaar is gevolgd. Cursusjaren worden gerekend vanaf het moment van de start van de opleiding en kunnen afwijken van kalenderjaren en schooljaren. Tussentijdse beëindiging door de Opdrachtgever geschiedt bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst gericht aan VCA, ten minste 2 maanden voor het einde van een gevolgd jaar. Ingeval de cursist zonder opgaaf van redenen en zonder tussentijdse beëindiging niet meer deelneemt aan de opleiding, zal de Opdrachtgever verplicht blijven tot betaling van het totale bedrag van het cursusgeld.

9.2 In uitzonderlijke gevallen kan VCA op verzoek een open opleiding of training doorschuiven. Van doorschuiven is sprake wanneer de cursist VCA verzoekt om de opleiding op een later tijdstip te starten. De beslissing over het al dan niet doorschuiven van een open opleiding of training ligt uitsluitend bij VCA. VCA kan hiervoor kosten in rekening brengen.

9.3 VCA kan op verzoek een in-company opleiding doorschuiven. Indien het besluit tot doorschuiven plaatsvindt korter dan 2 maanden voor de start van een opleiding, zullen de in artikel 4 opgenomen termijnen en bijbehorende restituties van toepassing zijn. Ontbinding van een overeenkomst met VCA wegens tekortkomingen kan alleen indien sprake is van verwijtbaar handelen en uitsluitend nadat VCA schriftelijke in gebreke is gesteld waarbij een termijn van ten minste 30 dagen is gesteld om de tekortkomingen te herstellen en dit herstel binnen de termijn is uitgebleven. Eventuele kosten voortvloeiende uit de te herstellen tekortkomingen komen ten laste van VCA. Bij ontbinding heeft de Opdrachtgever geen recht op enige vergoeding van VCA.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van VCA voor schades veroorzaakt door een haar toerekenbare tekortkoming, is te allen tijde beperkt tot de orderwaarde van de geleverde diensten.

10.2 Alle aansprakelijkheid van VCA eindigt 6 maanden na levering.

10.3 Alle aansprakelijkheid van VCA voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten.

10.4 Alle door VCA bedongen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens ten behoeve van door haar ingeschakelde hulppersonen en werknemers.

10.5 Partijen zijn de bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid nadrukkelijk overeengekomen. De hieruit resulterende risicoverdeling heeft expliciet gefungeerd als basis voor de prijsstelling.

11. Intellectuele eigendom

VCA behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte of geproduceerde zaken, zoals maar niet beperkt tot ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en programmatuur. Alle dragers van intellectuele eigendom blijven of worden eigendom van VCA en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden vertoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan de Opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging of verstrekking hier van. De Opdrachtgever is gehouden deze dragers op eerste verzoek van VCA te retourneren.

12. Vertrouwelijkheid & Privacy

12.1 VCA is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. En vertrouwelijke informatie verkregen tijdens de cursussen. VCA zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

12.2 De Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCA aan derden geen mededelingen doen dan wel informatie ter beschikking stellen, in welke vorm dan ook, over VCA zoals maar niet beperkt tot, de werkwijze,aanpak en rapportages van VCA.

12.3 VCA vraagt van Opdrachtgever de volgende gegevens: NAW gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mail adres. De gegevens worden door VCA gebruikt om u te informeren en contacteren. Deze gegevens worden enkel gedeeld met derden, waarmee de VCA een verwerkersovereenkomst heeft, die verantwoordelijk zijn voor certificaten, diploma’s en administratie.

12.4 De Opdrachtgever heeft het recht om gegevens die de VCA in bezit heeft in te zien, te wijzigen en/of te laten verwijderen. 

13. Rechts- & forumkeuze

13.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

13.2 De burgerlijke rechter te beoordelen naar de standplaats Amsterdam is exclusief bevoegd.